top of page
tropické Listy

Všeobecné podmínky

 • Účastník  je starší 18-ti let. Pokud není, přijde na hodinu se souhlasem zákonného zástupce.

 • Je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.

 • Lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

 • Souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Jungle pole studia jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

 • Lekce se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému tanečního Jungle pole studia. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak. Lekce trvají 60 minut (pokud není uvedeno jinak) a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu.

 • Lektorka Jungle pole studia má právo ukončit lekci o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení, pokud se účastnil pole dance lekce v sále s  tyčemi. 

 • Účastník na lekci přichází do provozovny tanečního Jungle pole studia maximálně 15 minut před jejím začátkem.       

 • Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím on-line rezervačního systému.    

 • Pokud se klient na lekci nedostaví a neomluví se alespoň 24 hodin dopředu, je povinen zaplatit 100% storno poplatek.    

 • Ve všech prostorách tanečního Jungle pole studia, jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

 • Jungle pole studio si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu. Lektorky, lektory a kurzistky, kurzisty z jiných tanečních škol na našich lekcích rádi uvítáme, ale apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Tím je na  mysli především jakékoli umísťování vlastních letáků a propagačních materiálů a  nabízení vlastního zboží a služeb kurzistkám a kurzistům tanečního Jungle pole studia před, během nebo po výuce v prostorách Jungle pole studia. Při porušení těchto zásad si  personál studia vyhrazuje právo takového účastníka lekce bez náhrady vyloučit.

 • Účastník lekcí v Jungle pole studiu 1 & 2: je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození tyčí. nenosí s sebou do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál Jungle pole studia zodpovědnost.

 • Platby a permanentky  jsou nepřenosné. Platné 90 dní od data, které si účastník lekce sám zvolí v rezervačním systému. Po uplynutí 90 dnů platnost automaticky vyprší a není možné ji dále prodloužit. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za zaplacené permanentky a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.

 • Účastník lekcí v Jungle pole studiu je povinen uhradit částku za permanentku v plné výši do 7 dnů od data, které si sám v rezervačním systému nastaví jako datum startu platnosti permanentky, a to buď převodem na bankovní účet nebo zálohu na účet a zbytek hotově na první lekci.

 • Jungle pole studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do dvou dnů od provedení platby v hotovosti/připsání částky na bankovní účet Jungle pole studia.

 • Je-li na lekci v online rezervačním systému přihlášeno 3 a méně osob, lekce se ruší. Provozovatel nebo lektor o tomto předem informuje přihlášené e-mailem na e-maily uvedené při registraci do online rezervačního systému. Jsou-li v systému přihlášeny 4 a více osob, ale dostaví se 3 a méně osob, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit a nechává toto rozhodnutí na konkrétní lektorce. V případech rušení lekce provozvatelem / lektorem vrací provozovatel zrušenou lekci do balíčku přihlášeným, příp. těm, kteří se na lekci, která se nakonec zruší, dostavili. 

 • V případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím online rezervačního systému Jungle pole studia.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel.  Pokud je lekce odhlášena méně než 8 hod předem, propadá a nahradit ji není možné. 

bottom of page